Od 2018 roku funkcjonuje rejestr BDO, a uzyskanie wpisu do tego rejestru to wymóg ustawodawcy wynikający z ustawy o odpadach z 15 kwietnia 2021 roku z późniejszymi jej zmianami.

Co to jest BDO?

BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on integralną częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dodać należy, że od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować się w bazie BDO muszą uczynić to tylko w formie elektronicznej. Przy czym część z podmiotów winna jest uiścić tzw. opłatę rejestrową. Uzależniona jest ona od wielkości firmy – ilu pracowników jest w niej zatrudnionych – oraz od rocznego obrotu netto i wynosi 100zł lub 300 zł. Ale kto musi dokonać tej opłaty?

Opłata rejestrowa – kogo dotyczy?

Reguluje to akt prawny – ustawa o odpadach art. 57. Dowiemy się z niego, że opłacie rejestrowej podlegają:

  1. wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
  2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzający pojazdy,
  4. producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
  5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe. Opłaty tej nie musi wpłacać przedsiębiorca, który przedłoży informacjępotwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu EMAS. EMAS, to system zarządzania środowiskowego, przeznaczony dla przedsiębiorstw i innych organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojej firmy pod kątem ochrony środowiska, a co za tym idzie skłonne są rozwijać się na rzecz rozwoju ekologii.

Tak więc widzimy, że nie każdy przedsiębiorca zobligowany jest do uiszczenia opłaty rejestrowej, ale jest jeszcze innego rodzaju forma finansowa, której podlegają już wszyscy zarejestrowani w BDO. Mowa tutaj o opłacie rocznej.

Opłata roczna

Do końca lutego każdy podmiot musi wpłacić na konto marszałka wojewódzkiego opłatę roczną. Warto o tym pamiętać, gdyż nieuiszczenie jej może skutkować wykreśleniem z rejestru. Opłaty tej nie wnosi się tylko w roku, w którym była dokonana opłata rejestrowa.

Zasady działania w systemie

Mamy już nadany numer BDO i dokonaliśmy opłaty rejestrowej – super! Teraz czeka nas dalsza przygoda z systemem BDO. Jeżeli ustaliliśmy, że nie podlegamy zwolnieniu z ewidencjonowania naszych odpadów, to czas najwyższy aby uzyskać wpis do rejestru w dziale XII. I w tym momencie zaczynamy ewidencjonowanie naszych odpadów, które powinno przebiegać sprawnie, tzn. możliwie na bieżąco. Jak się to odbywa?

Do ewidencjonowania odpadów stosuje się karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. I tu zachodzi pytanie: czy każdy wytwórca odpadów musi wypełniać obie te karty? Otóż, nie każdy jest do tego zobowiązany. Istnieje tzw. uproszczona ewidencja. Polega ona na zastosowaniu jedynie karty przekazania odpadów. Kiedy można ją zastosować i czy w takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi składać rocznego sprawozdania w systemie BDO? Na te ważne pytania znajdziemy odpowiedź w następnym artykule. Dowiemy się również jaki dział powinien wypełnić wytwórca odpadów korzystający z ewidencji uproszczonej.